Privacy

Privacyverklaring BuisBomhof

Voor BuisBomhof is de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. U kunt er zeker van zijn dat uw informatie veilig is bij ons. Dit is onze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen en die onze website bezoeken of contact met ons hebben in het kader van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in de verklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op de op deze website genoemde telefoonnummers of het e-mailadres info@buisbomhof.nl. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. De consultant/mediator/coach is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal dat doen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de regels voortvloeiend uit de AVG.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoekers website
BuisBomhof maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies bij de instellingen van uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij opdrachten
Wij verwerken persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Daarnaast verwerken wij gegevens die in het kader van een opdracht aan ons zijn verstrekt en die benodigd zijn om onze opdracht zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Facturering
De betalingsgegevens die u ons verstrekt gebruiken wij om de werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bij opdrachten
Mediation: Wij bewaren het mediationdossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel 20 jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn.

Overige dienstverlening: wij bewaren het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen gedurende 2 jaar, tenzij u ons verzoekt deze eerder te verwijderen. Dit doen wij om follow-up op onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere documenten waarop persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, zolang als noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contact
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de consultant/mediator/coach verstuurt of ontvangt, en worden daarna opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.

Indien u of en andere partij die betrokken is bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van het mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen u persoonsgegevens worden verstrekt aan de MfN Mediatorsfederatie Nederland en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw gegevens niet verder aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht orden bepaalde gegevens te vertrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Gegevens van deelnemers aan een assessment worden alleen na toestemming gedeeld met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal geen informatie van deelnemers vrijgeven aan een derde partij zonder de expliciete toestemming van de deelnemer.

Hoe worden uw gegeven beveiligd?

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van u persoonsgegevens indien de niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 t/m 20 van de AVG. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons p te nemen zoals in het begin van deze verklaring vermeld.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.